SVERIGE: Antisemitismen från vänster och islam

ANTISEMITISMEN: Världen idag är en tidning som i första hand vänder sig till en kristen läsekrets. I en ledare med rubriken “Antisemitismen är tyvärr inte död” (24 feb 2017) tar redaktören Lukas Berggren upp antisemitismen i Sverige.

Han redogör här för huvuddragen i en nyligen publicerad undersökning av två forskare, Lars Dencik och Karl Marosi. Förhållandena i Sverige jämförs med de i Ungern och sju andra länder i Europa. Antisemitism i dess forna skepnad baserad på diverse konspirationsteorier har reducerats betydligt i Sverige medan den i Ungern fortfarande uppges vara ganska vanligt förekommande, framförallt i högerextrema kretsar.

I Sverige har i stället en annan form av antisemitism vunnit utbredning. “Antisemitismen i Sverige hämtar stora delar av sin näring från ett onyanserat Israelhat” skriver Berglund. Man sätter likhetstecken mellan svensk judenhet och landet Israel som om det skulle vara något förhatligt. Judehatet visar sig bland annat i verbala påhopp, hot, trakasserier men också rent våld. Judar tänker sig för mer än en gång innan de sätter på sig sin huvudbonaden kippà eller bär smycken med Davidsstjärnan. Risken kan vara alltför stor. Här konstaterar forskarna att det primärt inte är från extremhögern som judehatet kommer, men från den politiska vänstern och från muslimska extremister. Vänstern står för ett mer verbalt judehat medan de fundamentala muslimerna har lättare för att bruka våld för att  ge utlopp för sina antisemitiska attityder och känslor.

Det är bra att Världen idag uppmärksammar antisemitismen i Sverige. Men det hade varit än mer intressant om Världen idag eller de undersökande forskarna hade sökt djupare efter orsakerna till denna andra form av antisemitism. Var finns rötterna till antisemitiska värderingar i t.ex. den socialistiska/kommunistiska ideologin? Vad säger islams heliga böcker som Koranen och Haditherna om hatet mot judar och, vilket inte får förglömmas, även mot kristna och alla andra icke-muslimer? Dessa frågor är väl kända bland initierade, så varför inte tala öppet och på djupet om hotet mot judenheten och på sikt pga demografiska förhållanden även mot kristenheten?

På initiativ av EU har en liknande stor undersökning genomförts för ett par år sedan. Den kom fram till i stort sett samma bild av antisemitismens utbredning. Med värderingar och attityder från vänster och islamskt håll vinner antisemitismen allt större utbredning inom EU. Den undersökningen har emellertid inte fått den uppmärksamhet av media och parlament som den förtjänat, med största sannolikhet pga rådande värderingar hos journalister och politiker.

Vidare hade de löpande undersökningar om antisemitismens utbredning i världen som sedan decennier utförs av ADL, Anti-Defamation League, kunnat bekräfta bilden av utbrett judehat i den islam-dominerade världen, i de palestinaarabiska territorierna med storleksordningen över 90 procent. En ofrånkomlig konsekvens av en stor och ökande invandring av muslimer till EU är då, att också antisemitismen breder ut sig.

Man frågar sig därmed varför majoriteten av de politiska partierna i Sverige och övriga EU sedan länge öppnat portarna för stora grupper av muslimer från MENA-länderna, då man samtidigt är och varit medveten om att också antisemitismen därmed kommer att växa sig allt starkare.

Att det pågått och pågår ett folkmord på de kristna i Mellanöstern är allmänt känt, något som är väl känt även bland det politiska ledarskapet i Israel, men ändå har Sveriges regering och riksdag nyligen beslutat, att inte rubricera den muslimska förföljelsen av kristna som folkmord. Vid andra världskrigets slut var 20 procent av Mellanösterns befolkning kristen. I dag uppgår de till storleksordningen 2 procent. Det är inte frågan om en etnisk rensning eftersom den orientala kristenheten och muslimerna alla tillhör samma folkslag, vanligen araber. Därtill har kristenheten flera hundra år djupare rötter i regionen är islam. Folkmord på en stor religiös grupp stämmer då bättre in på vad som sker. Men likväl är det ett folkmord som pågår.

Om EU-ledningen och medlemsländerna (Sverige m fl.) hade vågat stå för sitt kristna civilisationsarv hade den i stället i tid öppnat gränserna för de förföljda kristna, våra bröder och systrar i tron, men stängt dem för de islamtrogna proselyterna från de muslimska länder, där de kristna pga sin religion förtrycks och förföljs. Då hade också, som en följd av ett sådant beslut, den judiska befolkningen i Sverige och övriga EU kunnat besparas den utsatthet, otrygghet och det våld som judar idag tvingas leva med, inspirerat av idéer från framförallt vänster och islam.

CAB

Advertisements