Är Svenska kyrkan en sekt eller håller den på att bli det?

SVENSK KRISTENHET: Håller Svenska kyrkan på att bli en sekt? Det frågar sig prästen Carl-Erik Sahlberg i en debattartikel i Svensk kyrkotidning nr 1/2017. “En sekt kännetecknas religionssociologiskt av främst tre saker”, skriver han: “den är liten, den isolerar sig och den har ett auktoritärt ledarskap.”

Med 6,3 miljoner medlemmar är Svenska kyrkan inte liten efter svenska förhållanden, men Sahlberg ser till lokal nivå. Här är gudstjänstkärnan, de som går i kyrkan ofta och regelbundet, försvinnande liten. I ekumeniska sammanhang med andra kristna samfund isolerar den sig mycket ofta. Ledande röster inom kyrkan uttalar sig “rätt så auktoritärt mot dem som inte är politiskt korrekta just nu.” Sahlberg jämför med de katolska och anglikanska kyrkorna och menar att de framstår som förebilder med sin större öppenhet för olika rörelser. Slutsatsen blir då att religionssociologiskt skulle Svenska kyrkan ha starka drag av sekterism.

Man kan se Svenska kyrkan även från andra utgångspunkter. I ett globalt perspektiv är Svenska kyrkan med sina drygt 6 miljoner medlemmar försvinnande liten. Katolska kyrkan har omkring 1.500 miljoner medlemmar, ortodoxa kyrkan kring 300 miljoner, anglikanska kyrkan 85 miljoner och mängden av olika lutherska/protestantiska kyrkor resterande 615 miljoner medlemmar, tillsammans i runda tal 2,5 miljarder kristna.

 

antje-jackelens-vapen

Ärkebiskop Antje Jackeléns vapen. Medvetet eller olycksfall i arbetet? Devisen alluderar till Johannes evangelium men ordagrant översatt till arabiska är det en muslimsk trosbekännelse: “Allahu akbar”.  

Att Svenska kyrkan isolerar sig teologiskt är uppenbart, eftersom den avviker från den världsvida kyrkan i sin tros- och livsåskådning. Den låter sig exempelvis styras av världsliga politiska partier, tillåter vigsel av samkönade, räknar bara med två av de sju sakramenten/mysterierna, markerar inte gränsen mot islam, en religion som som trots sina 1,3 miljarder proselyter är en irrlära eftersom den förnekar Jesus som Messias och Guds Son och förkastar Bibeln som Guds Ord men ersatt den med Koranen och ett par andra skrifter. I stället påstår Svenska kyrkans ledning att kristna, judar och muslimer har samma Gud, vilket är ett falskt påstående och helt utan grund i den apostoliska traditionen och Bibeln. Det finns många andra tecken på att Svenska kyrkan isolerar sig eller pga sin hållning isoleras från den världsvida apostoliska kyrkan.

Hur är det då med det auktoritära styret på riksnivå? Svenska kyrkan styrs av Kyrkomötet, som via politiska partier representerar cirka tio procent av de röstberättigade i kyrkovalen, resterande nittio procent väljer att inte delta i valen. Vad som bestäms av biskoparna och läronämnden tycks vara bortom medlemmarnas inflytande. Auktoritärt? Kanske det.

Håller då Svenska kyrkan på att förändras till en sekt eller är den kanske det redan? Till dess försvar måste sägas, att det fortfarande finns en del församlingar här och var, där prästerna efter bästa förmåga vill låta sig och församlingen ledas av ingen annan än Kyrkans Herre, Jesus Kristus. Som jag ser är det de, som är Kyrkan inom organisationen Svenska kyrkan.

CAB

 

 

Advertisements