Jerusalem: Tredje templet kan snart vara verklighet

ISRAEL: Det första templet i Jerusalem förstördes år 586 f Kr, det andra templet år 70 e Kr. Sedan dess har det judiska folket i diasporan sörjt och saknat det Heliga Templet i snart 2000 år.

Profetior i Bibeln talar om att ett tredje tempel skall uppföras sedan det judiska folket åter samlats från världens alla hörn till det land som Gud givit dem och deras fäder Abraham, Isak och Jakob, som sedan han brottats med Gud fick namnet Israel. Återvändandet håller på som bäst och har pågått sedan 1880-talet med den sionistiska rörelsen som en viktig drivkraft. Idag har judar från mer än sjuttio länder återvänt till Israel, ungefär hälften av världens alla judar.

Av Jesu svar till sina lärjungar om tecknen på den yttersta tiden kan man förstå att ett tredje tempel då skall finnas där. Det framgår indirekt av Matteus 24:15. Att det finns krafter inom judendomen som verkar för ett nytt tempel med brännoffer är egentligen inte märkligt eftersom det var en del del av gudstjänsten i både det första och andra templet. Men för oss kristna är det ett tydligt tecken på att vi lever nära Jesu Kristi återkomst eller den “ändens tid”, som Jesus talar om i ex vis Matteus, kapitel 23, 24 och 25.

Det finns flera indikationer på att drömmen om ett tredje tempel alltjämt är levande hos det judiska folket, som exempelvis en aktuell artikel i Breaking Israel News indikerar.

I början av 2015 uttryckte Israels dåvarande bostads- och konstruktionsminister Uri Ariel sin önskan om att ett Tredje tempel skall uppföras på Tempelberget i Jerusalem. Det meddelar bl.a. Israel Video Network i följande video. Även andra media har bekräftat ministerns uttalande. Israels regering har dock inte tillkännagivit några sådana planer. Platsen där det första och andra templet stod kallas för Tempelberget. Det domineras i dag av islams Klippdomen med sin väldiga gyllene kupol. Den uppfördes år 691 e.Kr. av kalifen Umayyad Caliph Abd al-Malik efter att muslimerna år 637 e.Kr. hade belägrat och tagit kontrollen över Jerusalem med Tempelberget.

The Temple Institute, en stiftelse med ett museum i Jerusalems gamla stadsdel arbetar sedan många år på att förbereda ett tredje tempel.

I en av Bibelns profetiska böcker, Hesekiel, finns en utförlig beskrivning av detta tredje tempel. En skalenlig modell har konstruerats av Tempelinstitutet. Man har till och med insamlat medel för att beställa arkitektritningar och tekniska byggritningar, som nu uppges vara klara. För några år sedan sa en talesman för Israels regering att om Israel verkligen ville ge byggnadstillstånd, så skulle detta nya tempel kunna uppföras på aderton månader, således under ett och ett halvt år.

Tempelinstitutet har också låtit tillverka de särskilda föremål som behövs för tempeltjänsten. Nyligen har institutet startat en skola som ska utbilda och träna tempelpräster, s.k. Cohanim, dvs ättlingar till tempelpräster av Levi stam. I följande video berättas mer om verksamheten vid denna skola, som heter The Nezer HaKodesh Institute for Kohanic Studies.

Men innan templet kan invigas måste enligt föreskrifterna dessa tempelpräster renas genom en ceremoni med askan av en röd kviga. Tempelinstitutet har sökt finna en kviga med uteslutande röda hår i pälsen, men det har visat sig vara svårt, varför man givit i uppdrag åt en uppfödare i Israel att avla fram en sådan röd kviga.

Var på Tempelberget som templet skall uppföras är en olöst fråga. En del menar att det kan uppföras vid sidan om Klippdomen medan andra hävdar att det måste stå på just den plats, det Allra Heligaste inom judendomen, över vilken Klippdomen anses vara uppförd, således en klart problematisk situation.

Burning Oil Lamp. Copyright: Carl Anders Breitholtz 2012.

Burning Oil Lamp,. drawn after a Roman lamp, 4th century A.D. 
Copyright: Carl Anders Breitholtz 2012.

För kristenheten innebär dessa förberedelser påminnelser om att vi sannolikt lever nära den tid på sju år, som brukar kallas “den stora vedermödan” och som Jesus talade om som “födslovåndorna”. Det skall vara en ojämförligt svår tid för Jesu Kristi efterföljare, en tid då ett tempel skall finnas och anti-Krist besitta väldig makt, en tid som kulminerar i Jesu Kristi återkomst på himmelens skyar med änglarna och de heliga, den Yttersta domen och den nya värld som då föds fram. Som kristna måste vi därför vara tacksamma för de tidens tecken, som Jesus beskrev för sina lärjungar och som manar oss att vara vaksamma och i trohet mot Jesu liknelse se till att vi har “olja” i våra “lampor” (Matteus 23-25).

På Jesu tid fanns templet, det andra templet, som han älskade att vara i och till och med kallade för “min Faders hus”. Jesus förutsade att det templet skulle förstöras. Det inträffade år 70, fyrtio år efter hans död.

Då han vid ett annat tillfälle talade om att “detta tempel” skulle förstöras men återuppbyggas inom tre dagar, trodde många att han talade om tempelbyggnaden i Jerusalem, men han syftade i stället på sin kropps tempel. Han förutsade då sin offerdöd på korset och på hans uppståndelse från de döda “på tredje dagen”.

Som kristna tror vi att vi människor blir rena inför Gud, inte genom djuroffer i templet, men genom tron på att Jesus Kristus frivilligt offrade sig och dog på korset för våra synder. Det är genom Hans blod och lekamen, som vi i kommunionen blir renade från all synd:  “Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv. Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bliva frälst genom honom. (Johannes 3:16-17).

För oss kristna betyder det, att det är med hela vår varelse, även med våra kroppars “tempel”, som vi skall älska och ära vår Gud – Jesus Kristus, Messias, Guds Son – och leva i inbördes kärlek i väntan på Hans tillkommelse. I Herrens bön ber vi “tillkomme ditt rike”, en bön som uppfylls redan i detta livet. Guds rike är invärtes i oss (Lukas 17:21).

 

CAB  

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements