Svenska kyrkan (5): Politisk styrning – de blinda leder de blinda

SVENSK KRISTENHET: I  den ortodoxa kyrkan föreskriver den kanoniska lagen, alltså kyrkans egen lag, att den skall hålla distans till den världsliga politiken. Svenska kyrkan har inte anammat en sådan hållning, men låter sig till och med styras av den världsliga makten.

Det är nu inte något nytt. De kyrkor som uteslöts från den Romersk katolska kyrkan efter Martin Luthers kritik av avlatshandeln år 1517, fick till konsekvens att de framväxande protestantiska kyrkorna blev i hög grad beroende av världsliga furstar och kungar för sin existens. Den Romersk katolska kyrkan skapades i sin tur till följd av att biskopen av Rom – påven – år 1054 tog avstånd från den till dess odelade kristna kyrkan, den ortodoxa kyrkan, och förklarade sin överhöghet över kristenheten, trots att biskoparna i konsensus lett kyrkan i tradition från Jesus Kristus och hans apostlar.

I Sverige var det som bekant Gustav Vasa (kung Gustaf I), som med hjälp av en del präster förstatligade kyrkan, stängde klostren och tog över deras skolor, lärosäten, sjukvård och den egendom som den Romersk katolska kyrkan fått i donationer av de kristna.

Brueghel - The blind leading the blind - 1568

Pieter Brueghel d.ä., De blinda leder de blinda (1568)

Först år 2000 bröts statens makt över Svenska kyrkan, men skenet bedrar. De politiska partierna i Kyrkomötet håller alltjämt Svenska kyrkan i ett järngrepp. Genom åren har Svenska kyrkans ledning så till den milda grad identifierat sig med staten, att insikten saknas om det nödvändiga i att den följer Guds vilja i stället för den politiska korrekthetens. Det finns fortfarande “öar” inom Svenska kyrkan, församlingar där kristen tro alltjämt lever. Men den politiska styrningen uppifrån (dvs inte från Gud), den vänsterinspirerade politiska korrektheten, feministteologer och vänsterliberaler isolerar alltmer de troende kristna, som känner sig som en utsatt minoritet i sin egen kyrka. Kyrkans styrelse tycks vara lika blind för Guds vilja som de politiker i Kyrkomötet som styr den.

Med icke-kristen ideologi som drivkraft har Svenska kyrkan öppnat upp för bland annat följande:

  • tangodans framför altaret under en nattvardsgudstjänst (Allhelgonakyrkan i Lund den 7 februari 2016).
  • “homoäktenskap”, dvs kyrklig vigsel av samkönade, där män sedan 2009 kan gifta sig med män och kvinnor med kvinnor, något som går på tvärs mot Guds skapelseordning. Se vidare Svenska kyrkans hemsida.
  • prästvigning av kvinnor, som med vår nuvarande västerländska kulturs ögon ser ut att vara vanligt “sunt förnuft” men som ändå bryter med ordningen i den världsvida apostoliska kyrkan.
  • avskaffande av Helvete (och Himmel), dvs teologiska irrvägar, då i samband med ärkebiskopsvalet 2013 flera biskopar framförde offentligt, att de trodde att helvetet inte fanns. Jag drog då slutsatsen att i så fall finns inte heller Himmelriket och då spelar det ingen roll hur man lever – man kommer ändå inte till vare sig något helvete eller något himmelskt paradis. Vad var det för en kyrka, tänkte jag, som höll sig med biskopar med en sådan teologi?
  • ifrågasättande av Jesus Kristus som historisk person. KG+ Hammar framförde offentligt under sin tid som Svenska kyrkans ärkebiskop tanken, att berättelserna om Jesus i Nya Testamentet skulle vara efterkonstruktioner. Liberalteologiska Kyrkans tidning hakade på som debattforum. I min föreställningsvärld var det inte bara ett uttryck för tvivel, vilket är mänskligt, men också nära ett officiellt avståndstagande från kristendomens tro på Gud som Fader, Son och Helig Ande. Kunde man vara medlem i en sådan kyrka?
  • blindhet för sanningen genom uttryckliga sympatier för islam hos Svenska kyrkans ledning, t ex då förre ärkebiskopen Anders Weiryd officiellt antydde, att han kände större gemenskap med de muslimer som var födda i Sverige än med de kristna som lever i den islamdominerade världen, dvs ortodoxt kristna, romerska katoliker och anglikaner. Det är främst dessa kristna som förtrycks och förföljs av muslimer (både sunni och shia) i islamdominerade länder. När ärkebiskopen valde ut en julgåva 2013 till Kyrkomötets alla ledamöter blev det en bok inte om Jesu födelse eller Jungfru Maria men en bok om islam, en politisk religion som förnekar Jesus Kristus som Guds Son och och den Helige Ande, och som således går tvärs emot kristen tro.
  • likgiltighet inför förtrycket och förföljelsen av de kristna i den islamdominerade världen. Att islam går på tvärs mot både kristen tro och kristet liv är uppenbart för alla som följer med vad som händer i t ex Mellanöstern, Kenya, Nigeria, Somalia etc. Trots att Muhammed, islams profet, levde ett liv som gick rakt emot judendomens och kristendomens Tio Guds bud och Det dubbla kärleksbudet, är han ändå den främsta förebilden för alla muslimer. Då Jesus varnade för förvillelser och falska profeter (Matteus 24-25) så betonade han att av frukten skulle vi känna trädet. I vår tid rapporteras det nästan dagligen i media om Islamiska Staten IS, al-Quaida, och Boko Haram, inbördeskrigen mellan sunni- och shia-islam i Syrien, Irak, Jemen och Libyen medan rapporteringen om muslimernas förtryck och förföljelse av de kristna tonas ner eller förtigs helt – även av Svenska kyrkan – trots att jihad mot kristendomen pågått med olika intensitet sedan islam grundades under de tio åren innan Muhammeds död år 632 e.Kr. I stället för att varna de kristna tiger Svenska kyrkan eller t.o.m. samarbetar, som i exempelvis det s.k. “Guds Hus” i Nacka, Sjömanskyrkan i Stockholm, gemensam bön i Malmö. För kristna blir allt svårare att blunda för sådana falska herdar i Svenska kyrkan.
  • anti-judiska värderingar, som döljer sig bakom Svenska kyrkans officiella stöd sedan 2012 av att en framtida muslimsk stat “Palestina” bildas av områden, som med stöd i Bibeln, den historiska verkligheten och internationell rätt tillhör det judiska folket, dvs Israel. De som skulle gynnas av en sådan tvåstatslösning är Israels fiender, ex vis Iran, Hizbollah i Libanon, Islamiska Staten IS, Hamas i Gaza. Den sistnämnda deklarerat öppet, att dess mål är förintelsen av Israel och det judiska folket worldwide. Hitler skulle gnuggat i händerna av förtjusning om han levt. Varför ställer Svenska kyrkan upp bakom en sådan tydlig antisemitisk och orättfärdig  agenda ?

I de här artiklarna om Svenska kyrkan (nr 1-5) berör jag några viktiga förhållanden eller ska vi kanske säga andliga tillstånd i Svenska kyrkan som gjorde att jag lämnade den  för snart två år sedan. Jag hoppas att det finns kristna bland läsekretsen, som kan känna igen sig och få stöd och hjälp i sitt fortsatta liv i Jesu efterföljd.

För min del har jag sedan barnsben känt samhörighet med urkyrkan. Sedan jag nu konverterat och upptagits i den Ortodoxa kyrkan får jag tillfälle leva i ett sammanhang, där livet med andra kristna och tron går hand i hand och där inte politiska ideologier och andra religioner, men Jesus Kristus, Guds Son, är Kyrkans Herre.

CAB 

 

 

Advertisements