Äkta profeter … och falska

Äkta profeter …

Som jude var Jesus uppvuxen med Tanakh, bestående av lagen (Torah), profeterna och skrifterna, det som också kallas Gamla Testamentet. De profeter som framträder här kände Jesus väl till. Deras ord gällde, då som nu.

Även Jesus profeterade. Han förutsade till exempel förstörelsen av det judiska Templet i Jerusalem fyrtio år innan det inträffade (Matteus 24:1-2).

… och falska

I sin bergspredikan varnade Jesus för falska profeter som skulle komma efter honom:

Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar. (Matteus 7:15)

Vi ska alltså akta oss för falska profeter. Till det yttre kan de vara tilltalande och snälla som lamm, men deras inre är något helt annat: blodtörstiga vargar! Finns det någon profet som kan stämma med den beskrivningen?

Se till frukten! 

Ett annat sätt att känna igen falska profeter är att se till frukten av vad de säger och gör:

Av deras frukt skolen I känna dem. Icke hämtar man väl vindruvor från törnen, eller fikon från tistlar? Så bär vart och ett gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär ond frukt. Ett gott träd kan icke bära ond frukt, ej heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Vart träd som icke bär god frukt bliver avhugget och kastat i elden. Alltså skolen I känna dem av deras frukt. – (Matteus 7:16-20)

Efter Jesus Kristus har det kommit många falska profeter. Sådana finns även i dag.

Var vaksamma på förvillelser!    

James Tissot - Jesus förmanar de tolv apostlarna.

Jesus profeterade också om hans tillkommelse och tidens ände, som framgår av evangelierna. Han uppmanar oss till vaksamhet:

Sen till, att ingen förvillar eder. Ty många skola komma under mitt namn och säga: ‘Jag är Messias’ och skola förvilla många. (Matteus 24:4-5).

Jesus säger också att “- – många falska profeter skola uppstå och skola förvilla många.” (Matteus 24:11).

En falsk profet som förvillar

Är det en äkta eller falsk profet:

  • som med vackra ord söker övertyga människor att gå över till hans lära men som i nästa stund halshugger med svärdet de som inte underkastade sig hans lära?
  • som utfärdar dödsdomar för dem som vill lämna hans lära?
  • som säger sig tala sanning men som samtidigt anser det rätt att medvetet ljuga om det tjänar hans lära?
  • som tillåter att ostraffat döda sin medmänniskor, nämligen judar, kristna och alla andra som inte tror på hans lära?
  • som får gifta sig med flera hustrur, t.o.m. med sexåriga barn?
  • som inte vill kännas vid lagen, de tio budorden som Gud gav Moses?
  • som predikar att Jesus aldrig dog på korset men att det var någon annan som dog i hans ställe?
  • som förnekar jungfrufödelsen?
  • som förnekar Gud som Fadern, Sonen Jesus Kristus och den Helige Ande, dvs kristendomens treenige Gud?

Är en sådan profet äkta eller falsk? Döm själva. Som vi sett i det ovanstående sade Jesus, att vi skall se till trädets frukt. Ett dåligt träd kan inte bära god frukt.

Sann eller falsk Messias?

Precis som det finns sanna och falska profeter finns det också en sann Messias – Jesus från Nasaret. Det finns också de som far med lögn och falskeligen säger sig vara Messias.

Om någon då säger till eder: ‘Se här är Messias’, eller: ‘Där är han’, så tron det icke. Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå, så ock falska profeter, och de skola göra stora tecken och under, för att, om möjligt förvilla jämväl de utvalda. Jag har nu sagt eder det förut. Därför, om man säger till eder: ‘Se, han är i öknen’, så gån icke ditut, eller: ‘Se, han är inne i huset’, så tron det icke. (Matteus 24:23-26)

Som blixten

Jesus talade ibland om sig själv som “Människosonen”. När Han kommer som Messias skall det vara som med blixten: det kommer att synas över hela himlen:

Ty såsom ljungelden, när den går ut från öster, synes ända till väster, så skall Människosonens tillkommelse vara. — Där åteln är, dit skola rovfåglarna församla sig. (Matteus 24:27-28)

Bilden: James Tissot (1836-1902) – Jesus förmanar sina tolv apostlar.

CAB

 

 

 

Advertisements