Muren i Västbanken är en säkerhetsbarriär som räddar liv!

När man sa på nyheterna att Israel byggde en mur genom Västbanken så tänkte jag: – Aj då, det där var inte bra! Visserligen förstod jag att något måste göras åt stenkastningen, men att bygga en mur, det skulle bli svårt att försvara psykologiskt. Att riva murar har något positivt över sig, men att bygga murar kan väl bara förknippas med något som inte är bra? Det dröjde inte länge förrän palestinaaraberna utnyttjade muren till sin fördel i propagandakriget. Och det gör man än i dag och dessvärre med stor framgång. För hatet mot Israel bara växer. Nu beskyller man Israel på falska grunder för att vara en apardheidstat, helt fel förstås, men ändå, hur ska folk i allmänhet kunna skilja på vad som är sant och falskt i mediafloden?

En messiansk jude i Israel, Oded Shoshani,  höll ett tal den 13 mars på en CATC-konferensen i Betlehem på temat Christ at the Checkpoint. Redan genom sitt tema anar man den tendensiösa anti-israeliska vinklingen. Och förvisso var den antisionistisk trots att det var kristna palestinaaraber som var i fokus. De kristna på Västbanken är en minoritet, nu bara 2%, och deras antal har krympt märkbart och snabbt över åren. Orsaken? Meningarna går isär men i den muslimska majoriteten har de svårt att hävda sina mänskliga rättigheter så många har emigrerat till Sydamerika, USA och andra delar av världen.

Oded Shoshani gav emellertid raka besked. Han uttryckte sin kärlek och samhörighet med de palestinska troende kristna men kände inte att han för den sakens skull var tvungen att lämna sin övertygelse om nödvändigheten av en judisk stat, som för att skydda sig själv gör just det. Shoshani talade om varför muren finns som en säkerhetsbarriär:

Tänk om 1947 års FN-plan hade accepterats (av arabstaterna), om det inte utbrutit något krig 1948  eller 1967, och om det aldrig hade funnits några självmordsbombare som dödade civila åren 2000-2005? Min förståelse av Biblisk rättvisa är, att den är allomfattande, den är inte ensidig. Hundratals andra självmordsbombare avslöjades och togs om hand innan innan de exploderade och därigenom räddades många liv. Dessa bomber skadade 8000 israeler, och det var därför som säkerhetsbarriären byggdes. Hundratals självmordsbombare avslöjades och togs om hand innan innan de exploderade och därigenom räddades många liv.

Så vad blev då resultatet av säkerhetsbarriären? Shoshani fortsatte:

Efter 2005 minskade antalet israeler som dödades av självmordsbombare med omkring 99%, det är så enkelt som så. Muren utgör bara 3% av staketet, staketet är en del av Israels säkerhetssystem, och det finns inget ni kan göra åt den saken.

Shoshani lyfte fram sin syn på Guds löften i bibelprofetian i Hezekiel 36 om det återupprättade judiska hemlandet, och tillade:

Det faktum att jag står här framför er är en uppfyllelse av dessa löften. Gud för tillbaka judarna till detta land, inte på grund av deras gärningar eller för att de förtjänar det, men därför att Han är trogen sina löften i Gamla och Nya Testamentet.

Han talade tydligt om arabiska och judiska troende och om behovet av enighet:       

Nu har vi mer än 100 Messianska församlingar (i Israel), 10 000 messianska judar – inte ens vi vet antalet, hur många vi är. Jag bjuder in er att besöka den Messianska kroppen i Israel. Kom och se vad vi tror på och vad Gud gör. Jag tror i djupet av mitt hjärta att de messianskt troende judarna i landet Israel och de palestinska troende behöver varandra. Vi behöver verkligen varandra. Vi behöver praktisk kärlek som går utöver skillnader och teologi.

Efter Shoshanis tal blev det knäpptyst i föreläsningssalen. En helig tystnad om man så vill.

CAB

Källa: Dror, Rosh Pina Project, 2014-03-14. Citaten översatta från engelskan av C A Breitholtz.

*

Här är texten i Hesekiel kapitel 36 (1917 års Bibelöversättning), som Oded Shoshani refererade till i sitt tal häromdagen. Hesekiel, som skrev ner sin profetia mellan åren 593 och 571 f.Kr, förutsäger här hur Gud skall återföra det judiska folket till Israel, det land som Gud givit deras fäder Abraham, Isak och Jakob. Den profetian började uppfyllas med den sionistiska rörelsen i slutet av 1800-talet, stadfästes i internationell rätt 1922, blev särskilt tydlig 1948, då den judiska staten Israel utropades. Profetian fortsätter att uppfyllas i alla avseenden än i dag. Medge att vi lever i en märklig tid! Här citeras nu Hesekiel 36:

Israels återupprättelse.

Och du, människobarn, profetera om Israels berg och säg: I Israels berg, hören HERRENS ord.

Så säger Herren, HERREN: Eftersom fienden säger om eder: »Rätt så, de urgamla offerhöjderna hava nu blivit vår besittning» därför må du profetera och säga: Så säger Herren, HERREN: Eftersom, ja, eftersom man har förött eder och fikar efter eder från alla sidor, för att I måtten tillfalla de övriga folken såsom deras besittning och eftersom I ären så utsatta för onda tungors hån och folks förtal, därför, I Israels berg, mån I nu höra Herrens, HERRENS ord:

Så säger Herren, HERREN till bergen och höjderna, till bäckarna och dalarna, till de förödda ruinerna och de övergivna städerna, som hava lämnats till rov och spott åt de övriga folken runt omkring, ja, därför säger Herren, HERREN så: Sannerligen, i brinnande nitälskan talar jag mot de övriga folken och mot Edom, så långt det sträcker sig, ja, mot dessa som med hela sitt hjärtas glädje och i sitt sinnes övermod hava tillägnat sig mitt land såsom besittning, för att driva ut dess inbyggare och göra det till sitt byte. Profetera alltså om Israels land och säg till bergen och höjderna, till bäckarna och dalarna:

Så säger Herren, HERREN: Se, i nitälskan och vrede är det som jag talar, eftersom I liden sådan smälek av folken. Därför säger Herren, HERREN så Jag upplyfter min hand och betygar: Sannerligen, folken runt omkring eder skola själva få lida smälek. Men I, Israels berg, I skolen åter grönska och bära frukt åt mitt folk Israel, ty snart skola de komma åter. Ty se, jag skall komma till eder, jag skall vända mig till eder, och I skolen bliva brukade och besådda. Och jag skall församla på eder människor i myckenhet, alla Israels barn, så många de äro; och städerna skola ånyo bliva bebodda och ruinerna åter byggas upp. Ja, jag skall församla på eder människor och boskap i myckenhet, och de skola föröka sig och bliva fruktsamma. Jag skall låta eder bliva bebodda, alldeles såsom I fordom voren; ja, jag skall göra eder ännu mer gott, än I förut fingen röna; och I skolen förnimma att jag är HERREN. Jag skall låta människor åter vandra fram över eder, nämligen mitt folk Israel; de skola hava dig till besittning, och du skall vara deras arvedel; och du skall icke vidare döda deras barn. 

Så säger Herren, HERREN: Eftersom man säger till dig: »Du är en människoäterska, du har dödat ditt eget folks barn», därför skall du nu icke mer få äta upp människor och icke mer få döda ditt folks barn, säger Herren, HERREN. Jag skall icke mer låta dig höra smälek av folken, och du skall icke mer nödgas bära folkslagens förakt; ej heller skall du mer bringa ditt folk på fall, säger Herren, HERREN. Och HERRENS ord kom till mig; han sade: Du människobarn när Israels barn ännu bodde i sitt land, då orenade de det genom sitt väsende och sina gärningar; såsom en kvinnas orenhet var deras väsende för mig. Då utgöt jag min vrede över dem, för det blods skull som de hade utgjutit över landet, och därför att de hade orenat det med sina eländiga avgudar. Jag förskingrade dem bland folken, och de blevo förströdda i länderna; efter deras väsende och deras gärningar dömde jag dem. Men till vilka folk de än kommo vanärade de mitt heliga namn, i det att man sade om dem: »Detta är HERRENS folk, och de hava likväl måst draga ut ur sitt land. Då ville jag skona mitt heliga namn, som Israels barn vanärade bland de folk till vilka de kommo. Säg därför till Israels barn:

Så säger Herren, HERREN: Icke för eder skull gör jag detta, I Israels barn, utan för mitt heliga namns skull, som I haven vanärat bland de folk till vilka I haven kommit. Jag vill nu helga mitt stora namn, som har blivit vanärat bland folken, i det att I haven vanärat det bland dem; och folken skola förnimma att jag är HERREN, säger Herren, HERREN, när jag bevisar mig helig på eder inför deras ögon. Ty jag skall hämta eder ifrån folken och församla eder ifrån alla länder och föra eder till edert land. Och jag skall stänka rent vatten på eder, så att I bliven rena; jag skall rena eder från all eder orenhet och från alla edra eländiga avgudar. Och jag skall giva eder ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i edert bröst; jag skall taga bort stenhjärtat ur eder kropp och giva eder ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma i edert bröst och så göra, att I vandren efter mina stadgar och hållen mina rätter och gören efter dem. Så skolen I få bo i det land som jag gav åt edra fäder, och I skolen vara mitt folk, och jag skall vara eder Gud. Och jag skall frälsa eder från all eder orenhet. Och jag skall kalla fram säden och låta den bliva ymnig och skall icke mer låta någon hungersnöd komma över eder. Ja, ymnig skall jag låta trädens frukt och markens gröda bliva, för att I icke mer skolen lida hungersnödens smälek bland folken. Då skolen I tänka på edra onda vägar och på edra gärningar, som icke voro goda; och I skolen känna leda vid eder själva för edra missgärningars och styggelsers skull. Men icke för eder skull gör jag detta, säger Herren, HERREN; det vare eder kunnigt. I mån skämmas och blygas för edra vägar, I Israels barn. 

Så säger Herren, HERREN: När jag har renat eder från alla edra missgärningar, då skall jag låta städerna ånyo bliva bebodda, och då skola ruinerna åter byggas upp, och det förödda landet skall åter bliva brukat, i stället för att det har legat såsom en ödemark inför var man som har gått där fram. Och då skall man säga: »Det landet som var så förött har nu blivit såsom Edens lustgård, och städerna som voro så ödelagda, förödda och förstörda, de äro nu bebodda och befästa.» Då skola de folk som äro kvar runt omkring eder förnimma att jag, HERREN, nu åter har byggt upp det som var förstört och ånyo planterat det som var förött. Jag, HERREN, har talat det, och jag fullbordar det också. 

Så säger Herren, HERREN; Också på detta sätt vill jag bönhöra Israels barn, så vill jag handla med dem: jag skall där föröka människorna, så att de bliva såsom fårhjordar. Såsom hjordar av offerdjur, såsom fårhjordar i Jerusalem vid dess högtider, så skola de hjordar av människor vara, som skola uppfylla de ödelagda städerna. Och man skall förnimma att jag är HERREN.

*

 

Advertisements